Godz. otwarcia7:00-16:00
Godz. otwarcia7:00-16:00

Celem szkolenia w zakresie określonym niniejszym programem ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania zawodu operatora równiarki.
Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy równiarek oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Nazwa maszyny lub urządzenia Klasa określana w świadectwie Czas trwania kursu
Równiarka III II I 4 tygodnie
- Wszystkie typy

Warunki przyjęcia na kurs równiarki klasy I

  • aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora równiarek,
  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • osoby posiadający uprawnienia na inne maszyny do robót ziemnych, bądź drogowych obowiązuje tylko moduł specjalistyczny – M.SI-7/I

Program szkolenia

Lp. Moduł Liczba zajęć teoretycznych Liczba zajęć praktycznych
1.
M.BHP Bhp ogólne – dla wszystkich maszyn
8
2.
M.U-O Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
24
SUMA 32  
3.
M.SI-7/I Równiarka – przedmioty specjalistyczne klasa I
20 82 – dla grupy 10 osób
SUMA 52 82
 
Łącznie kurs równiarki klasy I 134