Godz. otwarcia7:00-16:00
Godz. otwarcia7:00-16:00

Koparko – Ładowarka

Celem szkolenia w zakresie określonym niniejszym programem, tj. programem określonym modułem M.SI-2/III, obejmującym przedmioty specjalistyczne dla zawodu operator koparko-ładowarek, czyli w zakresie III klasy uprawnień, ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania ww. zawodu.
Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy koparko-ładowarek oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Nazwa maszyny lub urządzenia Klasa określana w świadectwie Czas trwania kursu
Koparko - Ładowarki III II I 4 tygodnie
Wszystkie typy - -

Warunki przyjęcia na kurs:

  • aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparkoładowarek,
  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • osoby posiadający uprawnienia na inne maszyny do robót ziemnych, bądź drogowych obowiązuje tylko moduł specjalistyczny – M.SI-2/III

Zapewniamy:

  • Materiały dydaktyczne
  • Pomoce dydaktyczne
  • Własny park maszynowy – dostosowany do indywidualnych potrzeb
  • Zdawalność na najwyższym poziomie

Program szkolenia

Lp. Moduł Liczba zajęć teoretycznych Liczba zajęć praktycznych
1.
M.BHP Bhp ogólne – dla wszystkich maszyn
8
2.
M.U-O Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
24
SUMA 32  
3.
M.SI-2/III Koparkoładowarki – przedmioty specjalistyczne klasa III
20 82 – dla grupy 10 osób
SUMA 52 82
 
Łącznie kurs koparko-ładowarki kl. III 134

Uprawnienia:
Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi wszystkich typów koparkoładowarek, koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy całkowitej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy całkowitej oraz koparkospycharki.