Godz. otwarcia7:00-16:00
Godz. otwarcia7:00-16:00

Remontery nawierzchni dróg

Remontery są nowoczesnymi urządzeniami służącymi do cząstkowej naprawy dróg przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej.
Idea pracy urządzenia polega na podawaniu do głowicy roboczej, oddzielnymi przewodami, grysu, emulsji i powietrza, gdzie następuje otoczenie grysu emulsją a następnie wbudowanie pod ciśnieniem tak powstałej mieszanki w istniejący ubytek, wybój lub pęknięcie w nawierzchni.

Celem szkolenia w zakresie określonym niniejszym programem ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania zawodu operatora remontera do nawierzchni dróg.
Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy remontera na do nawierzchni dróg oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Nazwa maszyny lub urządzenia Klasa określana w świadectwie Czas trwania kursu
Remontery do nawierzchni dróg III II I 4 tygodnie - stacjonarny
Wszystkie typy - - 7 weekendów - niestacjonarny

Warunki przyjęcia na kurs remonetery do nawierzchni dróg klasy III

  • aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora remonterów do nawierzchni dróg,
  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • osoby posiadający uprawnienia na inne maszyny do robót ziemnych, bądź drogowych obowiązuje tylko moduł specjalistyczny – M.SII-4/III

Program szkolenia

Lp. Moduł Liczba zajęć teoretycznych Liczba zajęć praktycznych
1.
M.BHP Bhp ogólne – dla wszystkich maszyn
8
2.
M.U-O Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
24
SUMA 32  
3.
M.SII-4/III Remontery do nawierzchni dróg – przedmioty specjalistyczne klasa II
20 82 – dla grupy 10 osób
SUMA 52 82
 
Łącznie kurs remontery do nawierzchni dróg klasy III 134