przetaergi zakończone :

                                         przetargi zakończone:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY > pobierz

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 31.08.2021r. w celu udzielenia zamówienia
na wykonanie robót związanych z modernizacją klatki schodowej nr 1
poprzez projektowany system oddymiania
w budynku Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu .
--------------------------------------------------------------------------------------
ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości zamówienia poniżej 130 tys. zł
DOTYCZY: Wykonania robót związanych z modernizacją klatki schodowej nr 1,
poprzez projektowany system oddymiania w budynku
Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu ul. Kraszewskiego 1/7,
w celu przystosowania do obowiązujących przepisów p.poż.

Zapytanie ofertowe > pobierz
Zał. nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia > pobierz
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy > pobierz
Zał nr 3 - Oświadczenie > pobierz
Wzór umowy > pobierz
Przedmiar roboty budowlane > pobierz
Przedmiar roboty instalacje elektryczne > pobierz
...................
KONSTRUKCJA
OPIS > pobierz
Rysunek 1 > pobierz
Rysunek 2 > pobierz
Rysunek 3 > pobierz
Rysunek 4 > pobierz
Rysunek 5 > pobierz
....................

ARCHITEKTURA
OPIS > pobierz
Rysunek 1 > pobierz
Rysunek 2 > pobierz
Rysunek 3 > pobierz
Rysunek 4 > pobierz
Rysunek 5 > pobierz
Rysunek 6 > pobierz
Rysunek 11 > pobierz
Rysunek 12 > pobierz
Rysunek 13 > pobierz
Rysunek 14 > pobierz
Rysunek 15 > pobierz
..................

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS > pobierz
Rysunek 1 > pobierz
Rysunek 2 > pobierz
Rysunek 3 > pobierz
Rysunek 4 > pobierz
Rysunek 5 > pobierz
...................

ZDJĘCIA
klatka parter > pobierz
klatka I piętro > pobierz
klatka II piętro > pobierz
klatka III piętro > pobierz
klatka IV piętro > pobierz

------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 19.07.2021 w celu
udzielenia zamówienia na wykonania robót związanych z modernizacją klatki schodowej nr 1,
poprzez projektowany system oddymiania w budynku
Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu ul. Kraszewskiego 1/7, > pobierz
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości zamówienia poniżej 130 tys. zł
DOTYCZY: Wykonania robót związanych z modernizacją klatki schodowej nr 1,
poprzez projektowany system oddymiania w budynku
Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu ul. Kraszewskiego 1/7,
w celu przystosowania do obowiązujących przepisów p.poż.
Uruchomienie komunikacji między istniejącą centralą CSP
a centralą oddymiania w klatce nr 1 i klatce nr 2.

Zapytanie ofertowe > pobierz
Zał. nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia > pobierz
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy > pobierz
Zał nr 3 - Oświadczenie > pobierz
Wzór umowy > pobierz
Przedmiar roboty budowlane > pobierz
Przedmiar roboty instalacje elektryczne > pobierz
...................
KONSTRUKCJA
OPIS > pobierz
Rysunek 1 > pobierz
Rysunek 2 > pobierz
Rysunek 3 > pobierz
Rysunek 4 > pobierz
Rysunek 5 > pobierz
....................

ARCHITEKTURA
OPIS > pobierz
Rysunek 1 > pobierz
Rysunek 2 > pobierz
Rysunek 3 > pobierz
Rysunek 4 > pobierz
Rysunek 5 > pobierz
Rysunek 6 > pobierz
Rysunek 11 > pobierz
Rysunek 12 > pobierz
Rysunek 13 > pobierz
Rysunek 14 > pobierz
Rysunek 15 > pobierz
..................

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS > pobierz
Rysunek 1 > pobierz
Rysunek 2 > pobierz
Rysunek 3 > pobierz
Rysunek 4 > pobierz
Rysunek 5 > pobierz
...................

ZDJĘCIA
klatka parter > pobierz
klatka I piętro > pobierz
klatka II piętro > pobierz
klatka III piętro > pobierz
klatka IV piętro > pobierz
okno oddymiające IV piętro > pobierz

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
DOTYCZY: naprawy i zabezpieczenia elewacji przed ptactwem
w budynku Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu.

Oferta > pobierz
Formularz > pobierz

--------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
DOTYCZY: usunięcia istniejących usterek systemu przeciwpożarowego
w budynku Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu.

Oferta > pobierz
Formularz > pobierz
------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

DOTYCZY: wynajęcie i dostarczenie koparki jednonaczyniowej i koparko-ładowarki
do baz terenowych znajdujących się w Białymstoku, Ełku, Tarnowie – poligony OSZ Radom
w celu przeprowadzenia zajęć praktycznych,

Oferta > pobierz
Formularz > pobierz

--------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
I wariant:
- dostawa oleju napędowego zimowego w ilości 2000 litrów na poligon OSZ Radom, ul. Witosa 76G.
lub II wariant:
- dostawa oleju napędowego arktycznego w ilości 2000 litrów na poligon OSZ Radom, ul. Witosa 76G.

Oferta > pobierz
Formularz > pobierz
-----------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Dotyczy: usługi ubezpieczenia dwóch samochodów służbowych
będących w posiadaniu Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu

Oferta > pobierz
Formularz > pobierz

--------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Dotyczy: dostawy oleju napędowego zimowego na Poligon OSZ Radom

Oferta > pobierz
Formularz > pobierz
-------------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Dotyczy: dostawa i montaż 5 sztuk lamp oświetleniowych ledowych
na terenie parkingu Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu ul.Kraszewskiego 1/7

- Oferta > pobierz
- formularz oferty > pobierz
------------------------------------------------------------------------------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zadaszenia nad schodami wejściowymi do budynku OSZ Radom
Zapytanie ofertowe > pobierz
Formularz oferty> pobierz
-----------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na dostawę i montażu kas fiskalnych ONLINE

Zapytanie ofertowe > pobierz
Formularz oferty > pobierz

----------------------------------------------------------------------------
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO > pobierz

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na dostawę i montaż klimatyzatorów z opcją ogrzewania pomieszczenia szkoleniowego,
na terenie poligonu Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu ul. Witosa 76G

Zapytanie ofertowe > pobierz
Formularz oferty > pobierz

--------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY > pobierz

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT > pobierz

---------------------------------------

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie robót związanych z modernizacją klatki schodowej
poprzez projektowany system oddymiania
na terenie Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu ul.Kraszewskiego 1/7

- Oferta > pobierz
- SIWZ > pobierz


ZAŁĄCZNIKI:

- formularz oferty > pobierz
- wykaz robót > pobierz
- przedmiar elektryczny > pobierz
- przedmiar roboty budowlane > pobierz


TERMIN SKŁADANIA OFERT > 04.11.2019r. do godziny 10.00

----------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY > pobierz
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT > pobierz

---------------------------------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Dotyczy: dostawa i montaż 10 sztuk lamp oświetleniowych ledowych
na terenie poligonu Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu ul. Witosa 76G

Oferta powinna być przesłana do dnia 29.10.2020r. do godz. 10.00
na adres: sekretariat@osz-radom.ohp.pl

- Oferta > pobierz
- formularz oferty > pobierz
-------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy wykonania opinii technicznej wraz z analizą ekonomiczną
w zakresie likwidacji sączeń wody, zawilgocenia przegród budowlanych
w podpiwniczeniu budynku Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu.

- zapytanie > pobierz
- formularz ofertowy > pobierz

----------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERTA > pobierz

-------------------------------------------------------------------------
ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy opracowania dokumentacji projektowej
na modernizację klatek schodowych w budynku Ośrodka
do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

- zapytanie > pobierz
- formularz > pobierz


----------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT > pobierz

-------------------------------------------------------------------------------
II PRZETARG NAS PRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO
WALEC DROGOWY OGUMIONY MARKI ALBARET :

- ogłoszenie > pobierz
- formularz oferty > pobierz

TERMIN SKŁADANIA OFERT > 19.08.2019r. do godziny 9.30

UWAGA > WPŁATA WADIUM PRZELEWEM NA KONTO: 10 1010 1010 0138 0813 9120 0000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZETARG NAS PRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO
MASZYNY I URZĄDZENIA TRANSPORTOWE:

- ogłoszenie > pobierz
- formularz oferty > pobierz


TERMIN SKŁADANIA OFERT > 08.07.2019r. do godziny 9.00
UWAGA > WPŁATA WADIUM PRZELEWEM NA KONTO: 10 1010 1010 0138 0813 9120 0000PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT > pobierz

--------------------------------------------------------------------------------------------

PRZETARG NA OCHRONĘ MIENIA
- ogłoszenie > pobierz
- SIWZ > pobierz
- formularz oferty /załącznik nr 1/ > pobierz
- umowa /załącznik nr 2/- > pobierz
- oświadczenie /załącznik nr 3/ > pobierz
- odzpowiedź do zapytania > pobierz

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT > pobierz

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NA OCHRONĘ MIENIA > pobierz

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze oferty > pobierz dokument

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wynajem koparki jednonaczyniowej i koparko-ładowarki
dla celów szkoleniowych
- zapytanie ofertowe
- formularz ofertowy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Ogłoszenie o wyborze oferty > pobierz dokument

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
w Radomiu ul. Kraszewskiego 1/7

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego
Przedmiot zamówienia:

Dostawa oleju napędowego w ilości 5.000 litrów do zbiornika znajdującego się na poligonie ćwiczeń OSZ w Radomiu, przy ul. Witosa 76G. SIWZ
umieszczona jest na stronie internetowej zamawiającego www.osz.radom.pl

Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2016r. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 i nie podlegający wykluczeniu na podst. Art. 24 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zmianami / oraz spełniający wymagania zawarte w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Osobą upoważnioną do udzielania informacji i wyjaśnień jest p. Leszek Małek, Tel. 48/369 95 90 w. 314,
Tel. Kom. 696 446 416 w godz. 7:00-15:00.

Wniesienie wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane. Kryteria oceny ofert: najniższa cena i okres gwarancji.

Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z dopiskiem „ Przetarg nieograniczony – dostawa oleju napędowego”

w sekretariacie Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu ul. Kraszewskiego 1/7 pok. 228 w dni robocze w godz. 7:00-15:00

lub przesłać listownie bądź pocztą kurierską.

Termin składania ofert upływa 07.09.2016r. do godz. 10:00. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

SIWZ
Załączniki do SIWZ

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
w Radomiu ul. Kraszewskiego 1/7

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego

Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju napędowego w ilości 5.000 litrów do zbiornika znajdującego się na poligonie ćwiczeń OSZ w Radomiu, przy ul. Witosa 76G.

SIWZ umieszczona jest na stronie internetowej zamawiającego www.osz.radom.pl

Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2016r. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 i nie podlegający wykluczeniu na podst. Art.. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zmianami / oraz spełniający wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Osobą upoważnioną do udzielania informacji i wyjaśnień jest p. Leszek Małek, Tel. 48/369 95 90 w. 314, Tel. Kom. 696 446 416 w godz. 7:00-15:00. Wniesienie wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane. Kryteria oceny ofert: najniższa cena i okres gwarancji. Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z dopiskiem „ Przetarg nieograniczony – dostawa oleju napędowego” w sekretariacie Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu ul. Kraszewskiego 1/7 pok. 228 w dni robocze w godz. 7:00-15:00 lub przesłać listownie bądź pocztą kurierską. Termin składania ofert upływa 15.01.2016r. do godz. 10:00 Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

Pobierz SIWZ
Załącznik do SpecyfikacjiOśrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Radomiu, ul. Kraszewskiego 1/7 ogłasza przetarg na sprzedaż majątku ruchomego:

Dokumentacja do pobrania

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
w Radomiu ul. Kraszewskiego 1/7

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego

Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju napędowego w ilości 5.000 litrów do zbiornika znajdującego się na poligonie ćwiczeń OSZ w Radomiu, przy ul. Witosa 74.

SIWZ umieszczona jest na stronie internetowej zamawiającego www.osz.radom.pl.

Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2015r. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 i nie podlegający wykluczeniu na podst. Art.. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zmianami / oraz spełniający wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Osobą upoważnioną do udzielania informacji i wyjaśnień jest p. Leszek Małek, Tel. 48/369 95 90 w. 314, Tel. Kom. 696 446 416 w godz. 7:00-15:00. Wniesienie wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z dopiskiem „ Przetarg nieograniczony – dostawa oleju napędowego” w sekretariacie Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu ul. Kraszewskiego 1/7 pok. 228 w dni robocze w godz. 7:00-15:00 lub przesłać listownie bądź pocztą kurierską.

Termin składania ofert upływa 16.01.2015r. do godz. 10:00 Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

Pobierz SIWZ
Załącznik do Specyfikacji

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
w Radomiu ul. Kraszewskiego 1/7

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego

Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju napędowego w ilości 3.000 litrów do zbiornika znajdującego się na poligonie ćwiczeń OSZ w Radomiu, przy ul. Witosa 74.

SIWZ umieszczona jest na stronie internetowej zamawiającego www.osz.radom.pl

Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2014r. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 i nie podlegający wykluczeniu na podst. Art.. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zmianami / oraz spełniający wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Osobą upoważnioną do udzielania informacji i wyjaśnień jest p. Leszek Małek, Tel. 48/369 95 90 w. 314, Tel. Kom. 696 446 416 w godz. 7:00-15:00. Wniesienie wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z dopiskiem „ Przetarg nieograniczony – dostawa oleju napędowego” w sekretariacie Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu ul. Kraszewskiego 1/7 pok. 228 w dni robocze w godz. 7:00-15:00 lub przesłać listownie bądź pocztą kurierską.

Termin składania ofert upływa 30.10.2014 o godz. 10:00 Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

Pobierz SIWZ
Załącznik do Specyfikacji

Ogłoszenie o wyborze oferty: pobierz dokument

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO OHP w Radomiu, ul. Kraszewskiego 1/7 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa oleju napędowego w ilości 8.000 litrów do zbiornika znajdującego się na poligonie ćwiczeń OSZ OHP w Radomiu, przy ul. Witosa 74.

SIWZ umieszczona jest na stronie internetowej zamawiającego www.osz.radom.pl

Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2014

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.1

i nie podlegający wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr 19, poz.177 z późn. zmianami/ oraz spełniający wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji i wyjaśnień jest
p. Leszek Małek,

tel. 0-48 369 95 90 w.314, tel. kom.0696 446 416
w godz. 7.oo-15.oo.

Wniesienie wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach
z dopiskiem

„Przetarg nieograniczony – dostawa oleju napędowego”
w sekretariacie OSZ OHP

w Radomiu, ul. Kraszewskiego 1/7, p.228 w dni robocze
w godz.7.oo-15.oo lub przesłać listownie bądź pocztą kurierską.

Termin składania ofert upływa 02 kwietnia 2014r. o godz. 9.30.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający przewiduje udzielnie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

1. SIWZ >> pobierz
2. Załączniki do SIWZ >> pobierz

telefony

48 331 49 54
48 369 95 90

DANE

NIP: 796-293-43-18
Regon: 142730330

Adres

ul. Kraszewskiego 1/7
26-600 Radom